Negocjacje na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Tulce

Podziel się

Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce.

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (dalej jako MTP sp. z o.o.)
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań
OGŁASZAJĄ NEGOCJACJE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

 

Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce, obejmującej działkę gruntu numer 85/3, obręb ewidencyjny 302106_2.0010, Tulce, identyfikator działki 302106_2.0010.85/3, o obszarze 39,5266 ha, (zwana dalej „Działką 85/3” lub „Nieruchomością”), która jest objęta księgą, dla której Sąd Rejonowy
w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr PO1D/00028456/5.

 

Według danych z ewidencji gruntów Działka 85/3 oznaczona jest symbolami:

RIVa – grunty orne o obszarze 4,1431 ha oraz RIVb – grunty orne o obszarze 35,3835 ha.

 

2. Opis i powierzchnia Nieruchomości:

Powierzchnia Działki 85/3 wynosi 39,5266 ha.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i na czas eksploatacji urządzeń i linii elektroenergetycznych służebność przesyłu na rzecz ENEA OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu o treści bliżej określonej w umowie ustanowienia służebności przesyłu z dnia 19.09.2011 r. Rep. A nr 9523/2011, przy czym jej wykonywanie ograniczone jest do działki gruntu nr 83/3.

 

Nieruchomość nie jest zabudowana budynkami. Na Nieruchomości jest posadowiony drenaż, a wzdłuż wschodniej granicy Nieruchomości położony jest rurociąg grawitacyjny.

 

3. Przeznaczenie Działki 85/3:

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XLVII/376/2022 z dnia
26 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach – etap I. Zgodnie z powyższym planem Działka 85/3 jest opisana w wyżej wymienionym planie: częściowo symbolem 2P/U z przeznaczeniem: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz częściowo symbolem 2KDD
z przeznaczeniem: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

 

 

4. Obciążenia Nieruchomości. Zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Nieruchomość nie jest obciążona innymi niż opisane w pkt 2 prawami osób trzecich, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

5. Terminy przeprowadzonych przetargów i negocjacji. Poprzednie przetargi na sprzedaż Nieruchomości odbyły się w dniach 07.06.2023 r., 24.08.2023 r. i 16.11.2023 r. Poprzednie negocjacje na sprzedaż Nieruchomości odbyły się dnia 16.12.2023 r.

 

6. Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacjach.

 

Cena wywoławcza Działki 85/3 wynosi 102.500.000 zł netto (słownie: sto dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług – VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży Działki 85/3.

 

MTP dopuszcza możliwość rozłożenia płatności ceny na raty na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego z negocjacji.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będą: cena (nie niższa niż cena wywoławcza) oraz proponowany harmonogram nabycia Działki 85/3 (nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego z negocjacji) oraz zaproponowane warunki waloryzacji ceny nabycia Działki 85/3, jeżeli harmonogram będzie przewidywał płatność ceny w okresie dłuższym niż 6 miesięcy,

 

z zastrzeżeniem że do części ustnej negocjacji zostanie dopuszczonych do pięciu uczestników, którzy
w zgłoszeniu udziału w negocjacjach zaproponowali najwyższą proponowaną cenę sprzedaży Nieruchomości [o ile spełnili oni pozostałe wymogi udziału w negocjacjach] oraz przedstawili harmonogram nabycia Działki 85/3.

 

Pod pojęciem dni roboczych należy rozumień dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest wpłata zaliczki w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Zaliczka może być wniesiona w: (i)  pieniądzu albo (ii) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

Zaliczkę wnoszoną w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy MTP sp. z o.o. prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962, nie później niż do dnia 15 lipca 2024 roku. Tytuł wpłaty zaliczki powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika negocjacji. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień uznania rachunku bankowego MTP kwotą zaliczki.

 

W przypadku gdy zaliczka wnoszona jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna spełniać wszelkie warunki wynikające z Regulaminu, w szczególności:

a) beneficjentem wpłaty kwoty wskazanej w udzielonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być Spółka;

b) wystawiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i winna zawierać niżej wymienione elementy:

 • być wystawiona na druku wystawcy,
 • jednoznacznie wskazywać uczestnika negocjacji jako podmiotu dającego zlecenie (w tym jego nazwę i siedzibę oraz adres),
 • określać wierzytelności, które mają być zabezpieczone gwarancją,
 • zawierać sformułowanie zobowiązania banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty MTP zawierające oświadczenie, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika negocjacji (zgłaszającego),
 • zawierać postanowienia odnośnie czasu trwania i zasad wygaśnięcia;

c) udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

 

 

Zgłoszenie udziału w negocjacjach należy składać w siedzibie MTP [ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, miejsce: Recepcja Gmachu Administracyjnego] w zamkniętych kopertach najpóźniej w terminie do 18.07.2024 r., godz. 16.00 (włącznie). Koperta powinna być oznaczona dopiskiem „Zgłoszenie udziału w negocjacjach – Działka 85/3. Nie otwierać przed 18.07.2024 r.”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 8 Regulaminu) i terminy jej zapłaty oraz proponowane warunki waloryzacji ceny nabycia Działki 85/3, jeżeli harmonogram będzie przewidywał płatność ceny w okresie dłuższym niż 6 miesięcy;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków negocjacji;
 6. oświadczenie w przedmiocie zachowania poufności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu negocjacji;
 7. oświadczenie w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu negocjacji.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, o której mowa w § 9 Regulaminu oraz dokumenty wskazane w § 6 Regulaminu – stosownie do podmiotu, który zamierza przystąpić do negocjacji.

 

 

7. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami negocjacji.

 

Informacje dotyczące negocjacji, w szczególności „Regulamin negocjacji na sprzedaż nieruchomości” zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia Działki 85/3 udostępnione są na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. pod adresem: www.kleszczewo.mtp.pl

 

Informacje będą udostępniane do dnia zakończenia negocjacji.

 

8. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji.

 

Negocjacje na sprzedaż Nieruchomości, z wyłącznym udziałem Komisji, rozpoczną się dnia 19.07.2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., pod adresem ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

 

Druga ustna część negocjacji rozpocznie się 22.07.2024 r. od godz. 10.00 w siedzibie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., pod adresem ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań (budynek Poznań Congress Center, wjazd od ul. Śniadeckich).

 

Ustna część negocjacji, w zależności od potrzeb, może zostać wyznaczona na inne terminy niż termin określony powyżej, o czym Komisja przeprowadzająca negocjacje poinformuje uczestników negocjacji dopuszczonych do części ustnej negocjacji. MTP zakłada nieprzekraczalny termin zakończenia negocjacji na 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia drugiej ustnej części negocjacji, tj. 19.08.2024 r. Spółka zastrzega wyłącznie na swoją rzecz możliwość wydłużenia czasu negocjacji o okres łącznie nie dłuższy niż 4 tygodnie, o czym Spółka poinformuje każdego z Potencjalnych Inwestorów (Uczestników Negocjacji) przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia ustnej części negocjacji.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

10. Zastrzeżenie: MTP przysługuje prawo zamknięcia negocjacji bez wybrania nabywcy Nieruchomości.

 

 

001_Regulamin negocjacji.pdf
002_Załącznik nr 1_oświadczenie o zachowaniu poufności.docx
003_Załącznik nr 2_oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją.docx
004_Załącznik nr 3_projekt umowy sprzedaży.pdf
005_Załącznik nr 3a_projekt przedwstępnej umowy sprzedaży.pdf
006_Załącznik nr 4_zasady badania due diligence.pdf
007_Załącznik nr 5_zasady przetwarzania danych osobowych.pdf