Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości w miejscowości Robakowo

13.04.2021 06:00:00

Podziel się

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (dalej jako MTP sp. z o.o.)

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań

OGŁASZAJĄ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.

 1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów):
  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż części nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kórnik, miejscowości Robakowo oraz gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce, obejmującej działki gruntu numer 24, 83/3 i 85/3, o łącznym obszarze 91,9378 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr PO1D/00028456/5 (zwana dalej „Nieruchomością”), to jest przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki gruntu numer 24 o obszarze 25.8092 ha, położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kórnik, miejscowości Robakowo, obręb ewidencyjny 302109_5.0018 Robakowo, arkusz mapy 1 (zwana dalej „Działką 24”), wchodzącej w skład Nieruchomości, z wyłączeniem ze sprzedaży działek ewidencyjnych nr 83/3 i 85/3.

  Według danych z ewidencji gruntów działki składające się na Nieruchomość oznaczone są symbolami:
  1) RIIIb – grunty orne o obszarze 6.5216 ha, RIVa – grunty orne o obszarze 17.4125 ha oraz RV – grunty orne o obszarze 1.8751 ha, o łącznym obszarze 25.8092 ha – działka nr 24
  2) RIVa – grunty orne o obszarze 7.1101 ha, RIVb – grunty orne o obszarze 19.3180 ha, o łącznym obszarze 26.4281– działka nr 83/3
  3) RIVa – grunty orne o obszarze 4.6705 ha, RIVb – grunty orne o obszarze 35.0300 ha, o łącznym obszarze 39.7005 ha – działka nr 85/3

 2. Opis i powierzchnia nieruchomości:

  Powierzchnia Działki 24 wynosi 25,8092 ha.
  W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna i na czas eksploatacji urządzeń i linii elektroenergetycznych służebność przesyłu na rzecz Enea Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, o treści bliżej określonej w § 3 ust. 1 umowy ustanowienia służebności przesyłu z dnia 19 września 2011 roku, Rep. A 9523/2011 (k. 141-146), przy czym jej wykonywanie ograniczone jest do działki gruntu numer 83/3.
  Działka 24 wolna jest od innych obciążeń w dziale III i IV ksiąg wieczystych

 3. Przeznaczenie Nieruchomości i Działki 24

  Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Działka 24 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ul. Żernickiej, gm. Kórnik, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXVI/288/2012 z dnia 26 września 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20.02.2013 r. poz. 1745) jest opisana symbolem: 1P//4ZI//1ZK//5KDW//1K z przeznaczeniem: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów// tereny zieleni izolacyjnej// tereny zieleni krajobrazowej// tereny dróg wewnętrznych// tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja. Działki gruntu o nr ewid. 83/3, 85/3, położone w obrębie geodezyjnym Tulce, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30.09.2005 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18.11.2005 r. ze zmianami, stanowią teren rolny oraz projektowany przebieg linii energetycznej WN 400 kV.

 4. Cena wywoławcza Działki 24 wynosi 35 000 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100) i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług – VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży Działki 24.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. w kwocie 1 750 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy MTP sp. z o.o. prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962.

 6. Przetarg na sprzedaż Działki 24 odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., pod adresem ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań (budynek Poznań Congress Center, sala Vanilla, wjazd od ul. Śniadeckich). Przetarg rozpocznie się o godz. 11:00 rejestracją osób uprawnionych.

 7. Informacje dotyczące Przetargu, w szczególności „Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości” zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia Działki 24 udostępnione są na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. pod adresem: www.robakowo.mtp.pl

 8. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie spółki MTP sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, strona internetowa www.mtp.pl oraz www.robakowo.mtp.pl.
  9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu: 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, p. Piotr Krasiński e-mail: piotr.krasinski@grupamtp.pl, tel. 609 297 544.

Załączniki